Ældrepartiet

Det er ikke min opfindelse, men jer er alligevel blevet rodet lidt ind i det.

Har ikke helt besluttet hvor meget - men dog nok til at jeg vil skrive et oplæg til et politisk program, hvis det er sådan at jeg beslutter at ville deltage aktivt.

Det kommer også an på hvordan min kone har det og tager det. En depression truer. Vist egentlig fordi det gik op for hende, at hun skal vente længere end først antaget på at få folkepension.

Mere info

Ældrepartiets hjemmeside. Der kan findes mere information om menneskene og om tiltagene.

Partiet har også en FB side Ældrepartiet på FB

Og der er også en gruppe, hvor man har diskuteret tidligere - og stadig gør: FB Gruppe om Ældrepartiet.

Politik

I skrivende stund - 17/7 2018 - er partiet faktisk ikke stiftet som sådan.
Jeg har forstået man har fået godkendt partinavnet, men der har ikke været nogen stiftende generalforsamling, der er ikke nogen bestyrelse, og der er ikke vedtaget noget egentligt politisk virke.
Se mere på partiets egen hjemmeside ovenfor.

Nedenfor oplæg fra partiets hjemmeside - med kursiv skrift - krydret med mine egne meninger

  

Danmarks selvstændighed

Danmarks Riges Grundlov, er grundstenen i vort samfund og er det middel som er med til at binde os sammen. Ældrepartiet ærer og værdsætter den som et værktøj, der er blevet givet til folkestyret og demokratiets værktøjskasse.

Der er dog brug for nogle ændringer - som jeg vil komme ind på senere i andre afsnit.
Her blot en fremhævning af selvstændighed.
Danmark bør ud af undertrykkelsen fra EU.
Tilbage til handelsaftalen og politisk suverænitet.
EU skal ikke kunne bestemme eller diktere nogen del af Danmarks politik. Det danske folk skal selv bestemme de vilkår det lever under. Og vi har ikke ret meget hverken socialt, historisk eller kulturelt fælles med ret meget af resten af Europa. Med Norden, ja. Ikke med Europa. Derfor vil vores 13 eller 15 medlemmer i EUparlamentet, aldrig kunne beskytte det danske, og det danske folk vil blive trynet af resten af Europas befolkning.

Vikingerne var og er fra Norden - ikke fra Europa.

Monarki i Danmark

Det konstitutionelle monarki i Danmark, Ældrepartiet ønsker at værne om monarkiet. Det er vort ønske, at Rigsfællesskabet bevares, så længe der i det danske folk er vilje hertil, og så længe det grønlandske folk og det færøske folk ønsker det.

Den eneste grund til at jeg er enig her, er, at det vil være frygteligt besværligt at lave om på.
På sigt, kan jeg godt forestille mig at apanagen kan anvendes til noget der giver bedre afkast.
Måske også en af de ting der skal rettes i grundloven.

Velfærd

Danmarks statistik viser tydeligt, at vi bliver flere og flere ældre frem mod 2050. Så i takt med at vi lever længere, fylder vores livsforløb også mere end tidligere. Vi vil derfor arbejde for en personliggørelse af pensioner og ophør af gensidig forsørgelsespligt. Flere varme hænder i plejesektoren og hjemmestyre til beboer og pårørende på plejecentrene.

Gensidig forsørgerpligt er et levn fra fortiden. Nogle (S - Mette Forræderheksen) kalder det moderne. Men i virkeligheden, er det meget længe siden det har været moderne - loven er fra 1926. Oprindeligt var den en sikkerhed for resten af familien, dengang det kun var far der arbejdede, således at hvis han spillede eller drak ugelønnen op på vejen hjem, kunne familien overleve.
Men den slags er resten af landet kommet over - hvis nødvendigt, kan der oprettes særregler for Forræderheksens familie. Resten af befolkningen skal ikke kunne sættes under administration, af hverken samboende, ægtefæller eller andre, så længe de ikke er dømt uegnede til at kunne varetage sig selv.
Og forsørgerpligten skal afskaffes i alle dens afskygninger. Danske borgere er og skal være selvstændige individer - de skal ikke være afhængige af at andre kan / vil / har midlerne til at forsørge dem. Det er uværdigt. Al prostitution er uværdig.
Der skal selvfølgelig være det antal "varme hænder" der er brug for, og de skal alle være kvalificerede - både mht viden, evner og have tid nok til det arbejde der skal udføres. Hvis nødvendigt må man spare på kontrolfunktionerne og papirnusseriet. Arbejdet er det vigtige - alt andet er sekundært.

Udlicitering af stat og kommuners forpligtelser til at tage sig af borgere, der har brug for hjælp - uanset arten - skal stoppes. Menneskene har betalt for behandlingen gennem skatten. Udlicitering kan ikke andet end forringe kvaliteten, fordi der - een gang til - skal tjenes penge på at udføre arbejdet. Og det er ikke acceptabelt at penge betalt for at få pleje, bliver brugt til billigere biler til rigmænd, skattelettelser, eller noget som helst andet end det der er blevet betalt for.

Der er så mange andre emner skal laves om på, i Danmarks "velfærd", og rigtig mange "reformer" der skal rulles tilbage, så vi faktisk kan kalde det velfærd igen, og borgerne igen kan stole på at blive grebet af et sikkerhedsnet, skulle de blive ramt af en "social begivenhed".
Man kan forudsige spørgsmål om hvor pengene skal komme fra. Og det logiske svar må være: der hvor de er blevet ført hen, da de blev fjernet fra velfærden.

Sidst men ikke mindst, tror jeg på, at det i løbet af forholdsvis kort tid, vil blive nødvendigt med en meget omfattende reform, for at omstille landet til at robotterne overtager rigtig mange arbejdspladser.
Dette vil formentlig betyde borgerløn - UBI - i en eller anden form.

Socialloven

Hvor vi vil kæmpe for mere human sagsbehandling og mod mistro hos kommunerne.
Få Danmark til at hænge sammen som før i tiden og hvor ulighed ikke var så markant som i dag.

Jo - årsagerne til uligheden skal fjernes.|

Vi skal have beskæftigelsesministre - eller helst et selvstændigt ministerium, for det har intet med beskæftigelse at gøre - der faktisk gør deres arbejde, og sørger for at kommunerne overholder lovene.
Og det skal have konsekvenser for kommunerne, at bryde loven, således at den kommunale kassetænkning, hvor kommunerne faktisk tjener på at torturere borgere, og fratage dem de rettigheder de betaler skat for at have, ikke længere kan betale sig.
I øjeblikket er det helt konsekvensløst for kommunerne at bryde loven. Til gengæld bliver i hvert fald een kommune, økonomisk straffet for at gøre som loven foreskriver, og faktisk nedbringe antallet af mennesker på den midlertidige ydelse kontanthjælp, og ekspedere dem videre i systemet.
Det er groteskt, og bør stoppes med det samme.

Folkekirken

Kristendommen har århundreders hævd i Danmark og er uadskillelig fra folkets liv. Dette anfægter ikke den almindelige trosfrihed, som vi er tilhængere af – og beskyttere af.

Udenrigspolitik

Dansk suverænitet og selvstændighed. Den Europæiske Union, er mange gange en lidt for ivrig part, der bør holdes i ave. Derfor skal de Danske forbehold bevares. De grundlæggende friheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og trosfrihed, idet vi understreger vigtigheden af, at disse frihedsrettigheder respekteres. NATO-alliancen og Danmarks medlemskab af FN er et naturligt dansk synspunkt.

Danmarks engagement med EU, skal som udgangspunkt reduceres til den oprindelige handelsaftale. Der er da områder, hvor EU er fornuftig nok - men der er bestemt også områder, det ikke er. Der vedtages helt mekanisk love i Danmark, som er udarbejdet i EU, uden danskerne har et ord at skulle have sagt. At EU har vedtaget dem, gør dem ikke nødvendigvis egnede til Danmark. Så HVIS der skal være samarbejde om love med EU, skal det foregå på en anden måde, så danskerne selv har indflydelse på de love der gælder i Danmark. Alt andet er uacceptabelt.
Så hvis der skal ændres på forbeholdende, skal der nok indføres nogle flere.

Jeg mener ikke krig eller andre former for vold, nogensinde har løst nogen problemer.
Medlemskabet af NATO er dyrt - Især hvis nikkedukkerne retter sig efter den vanvittige præsident USA har i øjeblikket.
Og jeg mener faktisk godt det kan overvejes, om der er nogen fornuft i det. Får vi brug for Nato, er vi alle alligevel døde i løbet af nogle timer. Er det så udgifterne og besværet værd?
Ikke at jeg mener vi skal melde os ud - men der er aspekter der bør reevalueres.

Lov og orden

Opretholdelse af lov og orden er af stor betydning i et retssamfund, derfor skal der værnes om magtens tre-. deling, (den lovgivende- udøvende og den dømmende magt).
Dansk kulturarv, kulturen består af summen af det danske folks historie, erfaringer, tro, sprog og sædvaner!

Genindførelse af demokrati i Danmark.

Vi har for kort tid siden set en udenlandsk statsborger blive dømt af en politiker, der både er folketingsmedlem og minister. Éen person rager den lovgivende, udøvende og dømmende magt til sig. Og det havde ingen konsekvenser.
Ingen i Danmark har længere retssikkerhed, eller kan forvente retfærdig behandling, eller at blive dømt retfærdigt.
Der er mange eksempler - ovenstående er blot det seneste.
Et andet og rigtig grelt, er Helsingør byrets dom i en grundlovssag: danskere kan fratages deres ejendom, hvis folketinget vedtager det. Grundlovens $73 "Ejendomsretten er ukrænkelig" er sat ud af kraft. Fordi kammeradvokaten påstår at grundloven er kun retningsgivende.
Afgørelsen skulle have været appelleret. Den blev ført af to par kontanthjælpsmodtagere - mod Mette Forræderheksen som beskæftigelsesminister, mens hun var justitsminister. (Smart, ik'?). Det ville koste dem 600.000. (Kontanthjælpsmodtagere må ikke eje mere end 10.000 hver.) Der blev lavet indsamling - hvorefter der blev lagt 40% skat på beløbet, og retfærdigheden blev opgivet - den var for dyr. Men grundlovens $73 gælder altså ikke længere.

Vi har en minister, der bryder grundloven, tilsidesætter menneskerettighederne og ikke gør det hun har lov til at hæve overførselsindkomsten for at gøre.
Vi har ministre der fører politik, selvom deres job er at sørge for at gældende love overholdes og fungerer efter den hensigt folketinget havde med dem da de blev vedtaget. Men ministre fortolker og bøjer lovene til at passe deres egen mening.
Vi har ministre der ændrer ministeriers og kontrolinstansers struktur, for at få mere indflydelse og mere magt.
Og vi har et folketing, der på trods af, at de alle sammen på "ære og samvittighed" har svoret at ville overholde grundloven, ikke gør noget ved det - og eftersom det iht. grundloven er folketingets opgave at holde øje med og sørge for at regeringen gør sit arbejde som den skal, er lige så skyldige i disse lovovertrædelser som ministrene selv.
Det er reelt kriminelle der holder hånden over kriminelle, og slipper afsted med det, fordi de er politikere.

Og det må høre op. Politikere og "folkevalgte" skal overholde gældende love på samme vis og med samme konsekvenser for ikke at gøre det, som resten af befolkningen. Faktisk kan man godt argumentere for, at de skal foregå med et godt eksempel. Og det er ikke lige det, der foregår i dag.

Derfor skal der indføres en forfatningsdomstol, der kan fritage folketingsmedlemmerne for at skulle frikende hinanden for de lovovertrædelser de begår, så de folkevalgte i stedet bliver dømt for de lovovertrædelser de begår.
Ministre skal ikke føre politik, fordi de udgør den udøvende magt. Men det kan de åbenbart ikke lade være med. Løsningen er, at ministre ikke må være folketingsmedlemmer. Adskillelse af den lovgivende magt - folketinget - og den udøvende magt - regeringen. Og en Forfatningsdomstol, der holder øje med at de gør deres job som de skal, i steder for at det er kollegerne og vennerne der holder holder øje.
Principielt skal ministre være de dygtigste i landet til at varetage opgaven med at sørge for at lovene på deres område overholdes - ikke dem Lars Landsforræder skylder en tjeneste og en pension, eller dem han gerne vil have en klemme på. For der er ingen der er i tvivl om, at det er det der foregår. Der er bare ingen der tør sige det, eller gøre noget ved det.

Der bør også gøres op med politikernes skalten og valten med borgernes penge, når det gælder deres egen overførselsindkomst og pension. Det er horribelt at de kan tildele sig selv 23% i lønstigning, samtidig med at de kan bestemme at resten af landet skal nøjes med 3. (Kan man finde en måde at give dem resultatløn på?)
Og de kan nøjes med samme pension som resten af befolkningen. I øjeblikket er de fleste af dem derinde forbrydere der varetager deres egne sager. Og det behøver de ikke have en overdådig pension for. I øvrigt er de så godt betalte, at de sagtens burde kunne administrere at spare op til hvad de måtte have brug for ud over folkepensionen selv. (Og hvis de ikke kan de, hører de ikke hjemme i folketinget)
Der skal styr på "bidrag" til politiske partier og politikere. Både hvor de kommer fra, hvor meget der er tale om, og hvad de bliver brugt til. Man kan ikke have en finansminister, der går hjem med bestikkelse på over en halv million, som han "glemmer" at fortælle nogen om. Den slags bør medføre øjeblikkelig fjernelse fra alle offentlige hverv.

Og jeg ved godt, at de her ting kræver grundlovsændringer. Så må man tage de kampe der følger med.
Det er sådanne ting der gør, at vort demokrati smuldrer.

Jeg mener så også at der på en eller anden måde skal indføres konsekvenser, når folkevalgte ikke gør som de lovede for at få stemmerne.
Ved valgte 2015, lovede 73 af partierne og/eller deres kandidater, at der skulle øges i de kommunale budgetter, med mindst 0,8%. Den anden lov der blev vedtaget i det nye folketing, var en reduktion i de kommunale bugetter på 1%.
Og der er selvfølgelig også eksemplet med Thulle Tøsedreng, der lovede at der ikke skulle røres ved pensionisternes boligsikring for at få pensionisternes stemmer, og derefter stemte for en 8% reduktion af samme, for at få endnu en grænsebom. Den slags løgne fra folkevalgte bør have konsekvenser. Hvordan kan jeg ikke lige forholde mig til, men det må være muligt. (Evt. i forbindelse med forfatningsdomstolen.)

Indvandring

Kulturen består af summen af det danske folks historie, erfaringer, tro, sprog og sædvaner!
Folk af anden etnisk baggrund, skal kunne optages i det danske samfund, men kun under forudsætning af, at dette ikke sætter tryghed og folkestyre på spil. Ingen immigrant, flygtning, eller asylansøger, må få fortrinsret frem for en dansk statsborger, men indgå i systemet som enhver anden familie. Det nære bånd mellem ægtefæller, børn og forældre er bærende for landet og af stor betydning for landets fremtid. Derfor skal familierne sikres de bedste muligheder, for at kunne fungere og alle skal respekteres på lige vilkår.

Et af tidens populære og svære emner.
Dansked har altid indbefattet empati og vilje til at hjælpe mennesker der har det svært - også selvom de kommer langvejs fra -, og rummelighed og gæstfrihed.
Selvfølgelig er der en grænse. Mennesker der kommer for at udnytte den velfærd vi ikke har længere, men forhåbentlig får tilbage, skal ikke være her. Kriminelle kommer for at fortsætte karrieren, skal heller ikke være her. Mennesker der af den ene eller anden årsag ikke vil indrette sig efter danske forhold og ikke vil tage den danske levevis til sig, skal heller ikke være her. Enten er man en del af det danske samfund, eller også er man her ikke.

Flygtninge skal behandles anstændigt, indtil de kan vende hjem.

Uddannelse

Uddannelsespolitikken, hvor alle unge skal være en del af fællesskabet og derfor fjernelse af uddannelsesloftet. Hele uddannelsessektoren er af allerhøjeste vigtighed for vores danske samfund, fordi her grundlægges de fælles værdier, og med viden skal vi udvikle vores land og ikke stresse vores unge.

Selvfølgelig skal man have lov at uddanne sig. Og uddannelsesloftet er rent chikane af unge mennesker. Det skal fjernes.
Selvfølgelig er der nogen der aldrig kommer videre, og bliver hængende, og tager mange uddannelser. Det skal vel ikke gå ud over hele ungdommen? Burde hele folketinget og regeringen så ikke været blevet fyret, da Engell kørte i tilvirket påstand? Eller Bentzen?

Der er så den tvist ved denne sag, at når robotterne tager jobbene, vil der være rigtig mange mennesker, der ikke har andet at tage sig til, end at studere og blive klogere. Og det kan aldrig nogen sinde være forkert, og bør faktisk opmuntres.

Emner der ikke er med i oplægget

SKAT

Skal gøres arbejdsdygtigt igen.
Det kan godt være, at Lars Løgnhals vil hjælpe de rige med at undgå beskatning og sende overskuddet hen hvor skattevæsenet ikke kan nå det.
Jeg finder det amoralsk, at man ikke vil yde til det samfund og de ressourcer man udnytter til at skrabe sin egen bunke større end naboens.
SKAT skal derfor have de ressourcer og de værktøjer, der er nødvendige for at stoppe denne trafik - og gerne gå baglæns og straffe de der har benyttet sig af dem.
Én ting er, at den siddende statsminister gør lovene ineffektive og fratager kontrolinstanser mulighed for at kontrollere for at hjælpe vennerne. Noget andet er, at det er stadig ulovligt!

(Der er kontrol selv med hvem kontanthjælpsmodtagere og pensionister spiser til middag med - for det kunne jo være en der skal betale til staten eller pålægges nogle ekstra udgifter i den anledning. Men dem der svindler stort får hjælp til det.)

Banker

Kaos af rigmænd der udnytter de fattige.
Jyske Bank f.eks. opkræver gebyr for "online banking" og for "mobil banking".
Dvs. hvis man har et tilpas stort indestående, eller låner nok af bankerne er det gatis.
Så effekten er, et de der tvinges til at bruge bankerne, men lige så gerne vil være fri, tvinges til at betale for services - mens de der rent faktisk bruger og har brug for disse services, får dem gratis.
Altså - lidt firkantet - de fattige betaler for de riges brug af bankerne.
Det skal på en eller anden måde stoppes.
F.eks. kunne Nationalbanken stille konti til rådighed for pensionister, kontanthjælpsmodtagere, og hvem der ellers vil, der er begrænset i service, f.eks. til en oversigt på nettet og et kort af en art til betaling. Mestendels fordi det ikke kan lade sig gøre at eksistere i Danmark, uden et sådant længere. Og præcis derfor kan det ikke være rigtigt, at de fattigste skal betale for at få lov at bruge deres egne penge.

Det koster dyrt at låne i banken.
Men indlån får man ingen renter af - man tvinges bare til at låne banken de par småører man har, og skal så også betale banken for en administration men ikke er interesseret i, og skal også betale for at få lov at bruge sine egne penge.
Det kan være 2.000,- ikke betyder noget for Lars Landsforræder - men 2.000,- gør en væsentlig forskel for pensionister, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, syge, studerende og indvandrere.

Og nu vi er ved det.
De gebyrer bankerne tager, bruges til gyldne håndtryk til bankdirektører, der løj ved ansættelsen og alligevel ikke kan skaffe de resultater de lovede. Og det bliver de belønnet stort for, igen med - i hvert fald delvist - de fattige der tvinges til at bruges bankerne's penge.
Og når banken så giver den løgnagtige direktør for meget, så banken er ved at gå nedenom og hjem, så får den bare en pakke af staten.
Det skal det være slut med. Kan banken ikke klare sig, må den lukke. Der kan gives hjælp så det ikke går ud over kunderne. Men bliver det nødvendigt, at hjælpe en bank med skattekroner, skal banken lukkes, og de ansvarlige stilles til ansvar i stedet for at blive belønnet.. Der skal ikke sendes skattekroner i lommen på bankernes aktionærer (for de ender i skattely).

Satspuljen

Bør nedlægges.
Man tager midler fra landets dårligst stillede og ruger dem til projekter der ikke nødvendigvis gavner dem. Fodrer hunden med dens egen hale.
Find midlerne som en del ekstra procentsats på topskatten i stedet, og lad være med at udhule de fattigstes eksistensmuligheder.

Høtyve og brændeøkser - vi har ikke noget andet valg.